Disclaimer - website BinckBank Bezoekersreglement

De informatie zoals opgenomen op deze website, hierna te noemen: "website" is samengesteld door BinckBank NV (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Barbara Strozzilaan 310), hierna te noemen: "BinckBank". BinckBank beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als zodanig geregistreerd bij DNB en de AFM. Op grond van deze vergunning is BinckBank bevoegd om beleggingsdiensten en de hieraan gerelateerde bancaire dienstverlening aan te bieden.

De tarieven, meningen, nieuws, gegevens en andere informatie op deze website (hierna te noemen: "Informatie") zijn continu aan wijziging onderhevig en deels afkomstig van derden. BinckBank betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de Informatie, maar garandeert niet dat de Informatie compleet en/of accuraat is, noch aanvaardt BinckBank enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de Informatie, behoudens opzet of grove schuld van BinckBank. De Informatie kan niet worden aangemerkt als enige vorm van (beleggings)advies.

De Informatie op deze website is geen aanbieding of een uitnodiging van BinckBank aan de bezoeker van deze website om op enigerlei wijze te handelen in financiële instrumenten of gebruik te maken van de diensten van BinckBank.

BinckBank wijst bezoekers van deze website op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot Informatie en dat zich storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. BinckBank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van deze website, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van deze website.

De rechten op deze website en de Informatie behoren toe aan BinckBank of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de Informatie en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BinckBank. In het bijzonder is het bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan Informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailinglists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BinckBank.

Ten aanzien van bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het BinckBank Privacy Statement. Op dit bezoekersreglement is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met dit bezoekersreglement, de website en/of Informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Tarievenvergelijker

De Tarievenvergelijker van Binck is alleen voor informatieve doeleinden en vergelijkt de transactietarieven tussen verschillende Nederlandse banken en BinckBank op NYSE Euronext Amsterdam.

De Tarievenvergelijker is louter informatief en laat de gebruiker een vergelijking maken tussen de voorwaarden, functionaliteiten en condities van vergelijkbare producten van verschillende banken en BinckBank.

Iedereen die van plan is om een rekening te openen of transacties uit te voeren via BinckBank staat het vrij om de informatie te verifiëren alvorens een beslissing te maken.

De Tarievenvergelijker dient niet te worden opgevat als aanbod of uitnodiging om beleggingsproducten of –diensten bij BinckBank af te nemen.

BinckBank besteedt uiterste zorg aan de juistheid en correctheid van de geboden informatie. Toch kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid van de geboden resultaten afkomstig uit de Tarievenvergelijker. Het grootste gedeelte van de geboden informatie is afkomstig van derden. Derhalve aanvaardt BinckBank geen verantwoordelijkheid voor onjuiste, geheel of gedeeltelijk ontbrekende informatie.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze Tarievenvergelijker? Stuurt u dan gerust een e-mail naar info@binck.nl. Tevens verzoeken wij u, als genoemde bank, uw meest recente tarieven naar bovenstaand e-mail adres te sturen.

BinckBank aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van een bepaald effect voor een belegger, de financiële, boekhoudkundige of fiscale gevolgen van een belegging voor klanten van BinckBank.

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.