• Nieuws

RUTTE III EN UW GELD

EFFECTEN REGEERAKKOORD VOOR BELEGGERS EN VERMOGENDEN

 

Regeren is vooruitzien. Dat geldt niet alleen voor de politiek, maar zeker ook voor beleggers en spaarders.

Met het deze week gepresenteerde regeerakkoord zet het kabinet Rutte III het door haar gewenste Nederland financieel in de steigers.

Ook voor u als belegger en/of vermogende hebben de maatregelen van het nieuwe kabinet in meer of mindere mate invloed. En bovendien zaken waar u mogelijk nu al op kunt anticiperen.

BinckBank las het zeventig pagina’s dikke akkoord[1] door en zet de belangrijkste elementen – waarvan de meesten pas op 2019 ingaan - voor u op een rij.

 

ECONOMISCHE GROEI

Hoewel een aantal – hierna te behandelen – onderwerpen een direct effect op de portemonnee en uw vermogen hebben is het belangrijkste nieuws in het regeerakkoord toch de aanhoudend goed draaiende Nederlandse economie.

Zelfs de Britse Financial Times besteedde deze week via onder meer onderstaande grafiek aandacht aan het opmerkelijke herstel van Nederland, dat het in de jaren na de crisis juist zo moeilijk had maar nu duidelijk beter presteert dan omringende landen.

Bron: FT, oktober 2017

Daardoor blijft de werkgelegenheid groeien en blijven de overheidsfinanciën verder verbeteren.

Van de huidige AEX-bedrijven realiseren alleen KPN en NN meer dan de helft van hun omzet in Nederland, maar het gunstige economische tij helpt ook veel andere bedrijven (zoals bijvoorbeeld de bouw- en voedingsindustrie) die profiteren van toenemende investeringen en consumentenbestedingen.

De gunstige economie geeft het kabinet Rutte III bovendien ruimte de lasten voor burgers en bedrijven per saldo te verlichten.

RENTE EN INFLATIE

De rente in Nederland is laag en zal dat de komende tijd waarschijnlijk ook blijven. Veel meer nog dan het regeerakkoord is daarbij het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank van belang, waarbij bankpresident Draghi probeert de inflatie in de eurozone aan te wakkeren.

Nederland doet daarbij vanaf 2019 wel een duit in het zakje door het lage btw-tarief op o.a voeding, de kapper en de bioscoop van 6 naar 9 procent te verhogen.

De inflatie in ons land – en beperkt ook in de eurozone - zal daardoor in 2019 hoger uitpakken. Al is daarbij door de eenmalige verhoging wel sprake van een eenmalig effect.

 

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Voor ondernemers maar vooral ook voor huishoudens die beleggen springt daarbij de beloofde stevige verlaging van de vennootschapsbelasting ('vpb') direct in het oog.

Voor grotere bedrijven gaat deze flink omlaag van 25 naar 21 procent en ook mkb-ondernemers krijgen een fiscaal voordeel, doordat voortaan over de eerste 200.000 euro winst straks geen 20 maar slechts 16 procent belasting hoeft te worden betaald.

Nederlandse (beursgenoteerde) bedrijven kunnen daardoor straks een groter deel van de winst zelf behouden en ervoor kiezen deze in te zetten voor bijvoorbeeld investeringen, overnames en/of een hoger dividend voor aandeelhouders.

De stap kan niet los worden gezien van de ook internationaal al jaren dalende vpb-tarieven[2] (zie grafiek hieronder). Met de nieuwe verlaging hoopt Nederland ook aantrekkelijker te worden voor internationale bedrijven en het vestigingsklimaat te verbeteren.



BESCHERMING TEGEN ACTIVISTISCHE AANDEELHOUDERS

Met de discussies rondom AkzoNobel en andere overnamegevechten vers in het geheugen kondigt het kabinet maatregelen aan om activistische aandeelhouders de wind uit de zeilen te halen.

Zo kunnen beursgenoteerde ondernemingen die op een aandeelhoudersvergadering te maken krijgen met voorstellen voor een fundamentele strategiewijziging straks een bedenktijd van maximaal 250 dagen inroepen. Dit mag dan echter niet worden gecombineerd met andere beschermingsconstructies, zoals de uitgifte van bijvoorbeeld preferente aandelen.

Beursgenoteerde bedrijven met een jaaromzet van meer dan 750 miljoen euro krijgen daarnaast de mogelijkheid aandeelhouders die meer dan 1% van het kapitaal bezitten te vragen zich te registreren bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Volgens het regeerakkoord zijn de maatregelen in het voordeel van aandeelhouders en andere stakeholders die belang hebben bij waardecreatie op langere termijn.

Tot slot gaat het nieuwe kabinet ook private equity meer belasten. Die investeringsmaatschappijen krijgen te maken met een lagere renteaftrek op schulden. Daarmee wil het nieuwe kabinet ontmoedigen dat buitenlandse investeerders met hulp van de lage rente Nederlandse bedrijven overnemen en deze vervolgens schulden aangaan.

 

AFSCHAFFING DIVIDENDBELASTING

Het kabinet zet daarnaast een streep door de dividendbelasting van 15 procent, die nu nog als bronheffing wordt ingehouden op uitgekeerde dividenden.

Voor Nederlandse beleggers betekent dit vooral het verdwijnen van administratieve rompslomp. Belastingbetalers konden deze heffing immers weer verrekenen met hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Daarmee wil het kabinet het vestigingsklimaat van Nederland een extra impuls geven, terwijl Nederlandse (dividend)aandelen aantrekkelijker kunnen worden voor buitenlandse beleggers.

Voor buitenlandse bedrijven met een vestiging in Nederland en buitenlandse aandeelhouders kan de afschaffing een financieel voordeel opleveren. De Belgische krant De Tijd besteedde daar deze week direct al aandacht aan en verspreidde een lijst[3] met onderstaande Nederlandse ‘dividendtoppers’.

Bron: De Tijd, oktober 2017

STAATSDEELNEMINGEN

Nadat eerder dit jaar reeds de laatste aandelen van a.s.r naar de beurs zijn gebracht kondigt het kabinet aan dat eveneens haar resterende belang in ABN Amro ‘zo snel als verantwoordelijk mogelijk is’ volledig naar de markt zal worden gebracht.

Ook een beursgang van de Volksbank (het voormalige SNS) is blijkens het regeerakkoord op termijn niet uitgesloten.  Het nieuwe kabinet gaat daartoe op korte termijn ‘toekomstopties buiten de overheid’ inventariseren en op basis daarvan een besluit nemen.




VLAKTAKS

Vanaf 2019 verdwijnen de huidige vier belastingschijven – inclusief het toptarief van 52 procent - om ingeruild te worden voor een ‘sociale vlaktaks’.

Tot een belastbaar inkomen van ruim 67.000 euro zal nog maar 37 procent belasting worden geheven, terwijl daarboven een tarief van 49,5 procent gaat gelden.

BRON: nos.NL, oktober 2017

De belastingverlaging kost veel geld (ruim 6 miljard euro) en zal onder meer gefinancierd worden door een verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent.

HUIS EN HYPOTHEEK

Hoge hypotheekschulden, met daarbij behorende forse maandelijkse rente-uitgaven, worden fiscaal minder aantrekkelijk door een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

Ruim vier jaar geleden werd besloten de maximale aftrek van 52% in stapjes van 0,5 procentpunt naar beneden te brengen tot 38% in 2042. Volgens de nieuwe plannen gaat de aftrek tussen 2020 en 2023 in vier stappen van drie procentpunt omlaag naar het vlaktakstarief van 37%.

 

bron: RTLZ, oktober 2017

Om het effect van de afbouw van de hypotheekrenteaftrek enigszins te verzachten gaat het nieuwe kabinet tevens de fiscale bijtelling, het zogenaamde eigenwoningforfait, in stappen verlagen van 0,75 tot 0,6 procent van de WOZ-waarde.

Minder gunstig voor huishoudens met een afgeloste hypotheek is de aangekondigde einde van de zogenaamde Wet Hillen. Nu nog wordt het eigenwoningforfait (deels) kwijtgescholden indien sprake is van geen of weinig hypotheekrenteaftrek, maar die regeling zal de komende dertig jaar stap voor stap worden afgebouwd. Uit een analyse van Elsevier[4] blijkt dat vooral oudere huishoudens nu gebruik maken van de regeling.


Aantal huishoudens (xdzd) dat gebruik maakt van Wet Hillen

bron: Elsevier, oktober 2017


BELASTING OP VERMOGEN

De belasting op vermogen (box 3) gaat volgend jaar omlaag als gevolg van twee maatregelen.

Vorig jaar werd de vaste heffing van 1,2 procent (4% maal 30%) vervangen voor een tabel waarbij de fictieve rendementen meebewegen met de ontwikkeling van rendementen op spaargeld en beleggingen.

Vooral als gevolg van de dalende spaarrente worden de fictieve rendementen en daarmee de aanslag in box3 naar beneden bijgesteld. Een versnelling die bovendien sneller zichtbaar gaat worden omdat in het regeerakkoord wordt aangekondigd de recent fors gedaalde rente zwaarder in de tabellen (reeds vanaf 2018) te laten meewegen. Daarbij geldt niet langer de gemiddelde rente over de afgelopen vijf jaar, maar de gemiddelde rente tussen één en twee jaar terug.

Daarnaast wordt de vrije voet verhoogd van ruim 25.000 euro naar 30.000 euro, hetgeen voor vermogenden – afhankelijk van de omvang van hun vermogen - een voordeel van zo’n 40 á 80 euro kan opleveren  (voor partners geldt een dubbele vrijstelling en is dus sprake van een dubbel voordeel).

 

VERMOGENSTOESLAG ZORG

Voor ouderen met vermogen of personen met vermogende ouders is ook de verlaging van de vermogensbijtelling voor eigen bijdragen in het verpleeghuis (Wet langdurige zorg) goed nieuws.

Het nieuwe kabinet wil deze vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen vanaf 2019 halveren van 8 naar 4%.

 

OVERIGE FINANCIELE MAATREGELEN

In bovenstaand overzicht worden de maatregelen behandeld die direct of indirect een impact hebben op beleggen, sparen en vermogen.

Het regeerakkoord staat daarnaast nog vol andere (financiële) plannen, van vliegtaks tot vaderschapsverlof.  Een nadere toelichting vindt u in het document zelf.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?