Wat is couponrente?

Coupons geven recht op rente. De hoogte van de rente is naar deze coupons vernoemd en heet daarom couponrente. De couponrente ontvangt men meestal jaarlijks op een vastgestelde datum: de coupondatum. Er bestaan ook obligaties die elk halfjaar of per kwartaal uitkeren. In veel gevallen staat de couponrente vast, maar deze kan ook variabel zijn. Er zijn ook obligaties die een variabel rentedeel (gekoppeld aan de marktrente) combineren met een vaste renteopslag. In het geval van bedrijfsobligaties wordt de rente soms aangepast aan de hand van de winst die het bedrijf wel of niet maakt. In het verlengde hiervan: er bestaan zelfs obligaties die naast de rente-uitkering een stukje winstdeling bieden als de onderneming bepaalde winstniveaus weet te halen.

Begin nu met beleggen!
Start en ontvang € 500 transactietegoed.


Open een rekening   Informatiepakket aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien je zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doe je dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren je om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan je de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.