Wat is couponrente?

Coupons geven recht op rente. De hoogte van de rente is naar deze coupons vernoemd en heet daarom couponrente. De couponrente ontvangt men meestal jaarlijks op een vastgestelde datum: de coupondatum. Er bestaan ook obligaties die elk halfjaar of per kwartaal uitkeren. In veel gevallen staat de couponrente vast, maar deze kan ook variabel zijn. Er zijn ook obligaties die een variabel rentedeel (gekoppeld aan de marktrente) combineren met een vaste renteopslag. In het geval van bedrijfsobligaties wordt de rente soms aangepast aan de hand van de winst die het bedrijf wel of niet maakt. In het verlengde hiervan: er bestaan zelfs obligaties die naast de rente-uitkering een stukje winstdeling bieden als de onderneming bepaalde winstniveaus weet te halen.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.