Risico van beleggen

Als je besluit om te gaan beleggen, loop je altijd risico. Beleggen (zelfs sparen) en risico gaan hand in hand. Wie liever helemaal geen risico loopt, kan beter niet beleggen. Een veel gehoord advies is dan ook dat men alleen met geld moet beleggen dat men (voorlopig) niet nodig heeft. Maar waarom zijn de begrippen risico, rendement en beleggen zo met elkaar verbonden?

Starten met beleggen

Als je besluit te gaan beleggen (bijvoorbeeld door aandelen te kopen) wordt je voor een (klein) deel mede-eigenaar van een bedrijf. Doet het bedrijf het goed, dan kan je als aandeelhouder vaak meeprofiteren van de winst. Dit wordt rendement genoemd. Maar het kan zijn dat het bedrijf het niet goed doet en jouw aandeel minder of niets meer waard wordt. In dat geval deel je ook mee in het verlies. Je loopt bij beleggen dus altijd het risico dat jouw inleg minder waard wordt. Bij sommige producten is het mogelijk om jouw hele inleg of zelfs meer dan je inleg kwijt te raken.

Dit soort risicovolle producten is zeker niet geschikt voor de beginnende belegger. Over het algemeen geldt dat hoe meer risico je wil nemen, hoe hoger jouw rendementen kunnen zijn. Wil je weinig risico nemen, dan kan je beleggen door middel van defensieve handelsinstrumenten of op defensieve markten. Zoals eerder gezegd, beleggen is nooit risicoloos. Kan je het je niet permitteren om jouw inleg te verliezen, dan kan je beter niet beleggen. In de beleggingswereld kennen we diverse risico’s. De meest voorkomende risico’s zijn: marktrisico, liquiditeitsrisico, renterisico, valuta risico en kredietrisico.

Marktrisico

Het marktrisico hangt samen met de macro-economische situatie. Factoren die van invloed zijn hierop zijn belastinghervormingen, wet- en regelgeving of wereldwijde veranderingen. Als de economische situatie verslechtert of de economie minder hard groeit dan geprognotiseerd, is het mogelijk dat dit negatieve gevolgen heeft voor bedrijven. De waarde van ondernemingen kunnen hierdoor fluctueren. Is het vertrouwen in een onderneming minder, dan wordt jouw belegging vaak ook minder waard.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico hangt samen met de resultaten van een bedrijf. Als het bedrijf waarvan je aandelen bezit slechter presteert dan verwacht, heeft dit gevolgen voor de waarde van je aandelen. Het kan zijn dat minder beleggers of zelfs helemaal niemand jouw aandelen wilt kopen. Je kan dan jouw aandelen niet verkopen en ook niet beschikken over je inleg. Een ander risico is dat je een lagere prijs krijgt voor jouw beleggingen en daardoor verlies maakt.

Renterisico

Het renterisico heeft te maken met de marktrente. Stijgt de marktrente, dan wordt het duurder om geld te lenen. Een logisch gevolg is vaak dat de consumptie daalt en rentelasten voor bedrijven hoger worden. Hierdoor komen winsten onder druk te staan. Als de winsten afnemen worden beleggingen vaak minder waard. Bij obligaties kan het gebeuren dat er nieuwe obligaties op de markt komen met dezelfde looptijd als die van jou, maar waarbij er een hogere rentevergoeding is. In dat geval wordt jouw obligatie minder waard.

Valutarisico

Met valutarisico hebt je te maken als je belegt met een andere munteenheid dan de euro. Daalt de koers van deze andere valuta in vergelijking met de euro, dan heeft dat een negatieve invloed op de waarde van beleggingen die je in die andere valuta doet. Je krijgt dan minder euro’s terug voor jouw beleggingen dan je eerder heeft geïnvesteerd.

Kredietrisico

Tot slot is er ook het kredietrisico. In dat geval kan een onderneming, land of staat niet aan de verplichtingen voldoen. Een faillissement kan op de loer liggen. Op dat moment wordt er geen rente uitgekeerd aan de aandeelhouders/ obligatiehouders. Dit noemt men in het Engels een default. Het kan zijn dat jouw belegging hierdoor minder waard wordt. In het ergste geval kunt je jouw beleggingen aan niemand meer verkopen en ben je de hele inleg kwijt.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.