Beleggen als een voetbalcoach

 DOOR HANS OUDSHOORN

Wat hebben sport en beleggen met elkaar gemeen? Zowel bij beleggen als bij sport moet u tijd, toewijding en geld investeren om uiteindelijk te kunnen oogsten. En natuurlijk een beetje geluk hebben. Er is overigens nóg een parallel. Bij de opbouw en het onderhoud van een beleggingsportefeuille kan het zinvol zijn te denken als een coach; een voetbalcoach bijvoorbeeld. Een coach stuurt ook niet tien keepers en één aanvaller het veld in, maar zorgt voor een evenwichtig team. Dat geldt bij beleggen ook. Dus houd cash op de bank en op het doel voor de financiële reddingen, zorg voor een achterhoede met relatief veilige obligaties en maak een middenveld met aandelen, beleggingsfondsen en ETF’s (indexfondsen). In de voorhoede kunt u eventueel turbo’s of opties voor rendement en zekerheid opstellen. Dit aanvallende deel van de portefeuille komt vooral aan bod bij de leergang Succesvol traden.

Verdeling over assetcategorieën

Vervolgens is het belangrijk na te denken hoe u uw vermogen verdeelt over de beschikbare beleggingsproducten. Dat kan best een uitdaging zijn. Begrijpelijk, want het opbouwen en onderhouden van een portefeuille behoort voor de meesten van u niet tot uw dagelijks werk. Wat helpt: beperk u naast cash voor het gemak tot de hoofdcategorieën aandelen en obligaties. Vervolgens kan de volgende vuistregel houvast bieden: beleg uw leeftijd in obligaties. Bent u 43, beleg dan 43% in obligaties. Houdt u bijvoorbeeld 5% cash aan, dan blijft er 52% over om in aandelen te beleggen. Voor de duidelijkheid, het betreft een vuistregel en de uitkomst is niet in beton in gegoten. Uiteraard hangt de uiteindelijke verdeling over de assetcategorieën van uw persoonlijke risicoprofiel af.

Life cycle beleggen

Wie de vuistregel echter toepast, verschuift het risico van de portefeuille met het verstrijken van de tijd van aandelen (hoog risico) naar obligaties (lager risico). In vaktermen wordt dit ook wel life cycle beleggen genoemd. U neemt steeds minder risico met uw beleggingen naarmate u dichter bij uw doeldatum komt waarop u over uw vermogen wilt beschikken om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen. In de praktijk merk ik dat de vuistregel naast houvast, beleggers ook rust biedt. En juist rust komt het rendement op lange termijn vaak ten goede.

Welke analysevorm gebruikt u?

De grote lijnen voor een evenwichtig team en de spelregels zijn bekend, maar hoe selecteert u de juiste spelers? Voordat u een aandeel of obligatie koopt is het belangrijk een analyse te maken om uw beslissing te rechtvaardigen. Hiervoor kunt u gebruik maken van verschillende analysevormen. De bekendste zijn fundamentele en technische analyse, kortweg vaak FA en TA genoemd. Deze twee stromingen staan grofweg tegenover elkaar. Technische analyse draait om de vraag ‘wanneer moet ik kopen?’ en gaat over timing. Fundamentele analyse is het vergaren van kennis van en inzicht in bedrijfstakken en individuele bedrijven en geeft antwoord op de vraag ‘wat moet ik kopen?’. Deze laatste analysevorm is bij uitstek geschikt voor de achterhoede en het middenveld. Het meer vluchtige karakter van de voorhoede kan het beste ‘getackeld’ worden met TA.

Fundamentele analyse

Een selectie van fundamenteel goede aandelen vindt in stappen plaats, waarbij u de informatie filtert via een trechter. De eerste fase van het selectieproces betreft het niveau van de internationale en nationale economie, het macro-economische niveau. De belangrijkste vraag daarbij is: in welke regio of welke landen is het economisch zomer of winter? De ontwikkeling van het ‘bruto nationaal product’ (bnp) en de werkgelegenheid (werkloosheid) zijn twee variabelen om hierbij goed in de gaten te houden.

Het zwaartepunt van de analyse ligt bij de meso- en microfase. Voor wat betreft de mesofase: de groeivooruitzichten van een bedrijfstak worden sterk bepaald door de fase van de levenscyclus waarin de producten of diensten van de bedrijfstak zich bevinden. De meest relevante kwestie is dus te achterhalen in welke fase een bedrijf(-stak) zich bevindt.

Last, but not least: de microfase. Het is belangrijk winstcijfers van bedrijven te leren interpreteren en de financiële situatie van een onderneming te meten en te beoordelen. Voor aandelen en obligaties kan dat met financiële kengetallen zoals solvabiliteit (financiële gezondheid) en rentabiliteit (winstgevendheid). Naast deze ratio’s zijn er berekeningen te maken die informatie geven over de prijs en het rendement van een aandeel. Voor deze ratio’s worden boekhoudkundige gegevens en marktgegevens gebruikt. Om te bepalen of een aandeel koopwaardig is, kijkt u vooral naar de winst per aandeel, de koers-winstverhouding en het dividendrendement.

Technische analyse

Technische analyse kent twee varianten: visuele en statistische technische analyse. Bij de visuele variant worden grafieken van historische koersen bestudeerd, bij de statistische toepassing worden berekeningen gemaakt op reeksen van historische koersen. In beide gevallen met als doel het meest waarschijnlijke koersverloop in kaart te brengen. Technische analyse heeft geen 100% voorspellende waarde, maar is een hulpmiddel.

Een van de belangrijkste taken is het in kaart brengen van de trend. Die kan dalend, stijgend of zijwaarts zijn. Dat kan door naar het verloop van de grafiek te kijken, of rekensommen te maken zoals het moving average. Naast het in kaart brengen van de trend en het bepalen van steun- en weerstandsniveaus zijn technisch analisten altijd op zoek naar patronen die een verandering in het ritme van de markt suggereren. Zo’n trendbreuk kan interessant zijn om te bespelen met opties en turbo’s, oftewel de voorhoede.

Het belang van dividend

Als een beursgenoteerd bedrijf nettowinst maakt, kan het ervoor kiezen een gedeelte van die nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. Zo’n winstuitkering wordt dividend genoemd en vindt minimaal één keer per jaar plaats. Sommige ondernemingen keren elk halfjaar of elk kwartaal dividend uit. Op lange termijn wordt totaalrendement van aandelen (binnen de portefeuille) voor een belangrijk deel – tussen de 30-45% – bepaald door het dividend (bron: Empirical Research Partners, Global Portfolio Strategy, June 2016). Cruciaal is daarbij het herbeleggen van dividend in de onderliggende aandelen. Het draait in ieder geval zeker niet alleen om koerswinst. Overigens geldt hetzelfde voor couponrentes van obligaties. Ook deze geldstromen leveren op lange termijn een belangrijke bijdrage voor het totaalrendement. Het effect wordt versterkt als de couponrentes worden herbelegd.

Drie voorzetten voor de portefeuille

Om u verder op weg te helpen, sluiten we dit artikel af met drie voorzetten: een defensieve, neutrale en offensieve portefeuille. Concreet met namen en rugnummers. Besef wel dat de portefeuilles als voorbeelden bedoeld zijn om u op weg te helpen, met daarbij de nodige aannames . Het is geen advies en u dient altijd te kijken naar uw eigen risicoprofiel. 

De portefeuilles bestaan uit ETF’s en beleggingsfondsen, omdat dit efficiënte bouwstenen zijn voor een beleggingsportefeuille. Door het te beleggen vermogen over verschillende beleggingscategorieën te spreiden kunt u de portefeuille aan laten sluiten bij de mate waarin u risico accepteert (uw risicoprofiel). 

Wat voor profiel u ook hebt, u krijgt te maken met koersfluctuaties op de beurs. En dalingen zijn daar onderdeel van. Hoe goed u ook spreidt, het is niet zo dat de portefeuilles ‘het altijd goed doen’. Wel is het zo dat de offensieve portefeuille meer meebeweegt met de aandelenmarkten dan de defensieve portefeuille. Begint u als dertiger met een offensieve portefeuille en zakt u in de tijd, naarmate uw beleggingshorizon korter wordt, af naar de neutrale en uiteindelijk defensieve portefeuille, dan haalt u wel (aandelen-)risico van tafel. Aangezien u met het defensieve profiel nog steeds aandelenexposure hebt, blijft u toch gedeeltelijk gevoelig voor koersdalingen.

Defensief

Beleggen draait om hoeveel risico u kunt en wilt dragen. Vindt u de koersbewegingen best wel spannend of kruipt u richting het einde van uw beleggingshorizon (lees: u bent 60+) dan kan de volgende portefeuille iets voor u zijn

Gewicht Naam ISIN-code

15%

Think Morningstar High Dividend ETF

NL0011683594

10%

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF

IE00B8GKDB10

5%

Think Global Real Estate ETF

NL0009690239

10%

NN Global Convertible Opportunities

LU1236546765

30%

NN First Class Obligatie Fonds

NL0000286441

30%

Pimco Global Investors Income Funds Acc

IE00B80G9288

 

Met deze portefeuille belegt u voor 30% in aandelen. In de hoog dividend ETF van Think zitten 100 grote bedrijven, zeg maar de mammoettankers van de wereldeconomie, die aantrekkelijke winstuitkeringen kennen. De ETF van Vanguard spreidt over maar liefst 1060 aandelen wereldwijd en kent ook een aantrekkelijk dividend. De Think Global Real Estate ETF belegt in 25 vastgoedaandelen. Deze aandelen bieden een aardig dividendrendement en bewegen minder mee met de brede aandelenmarkten. De ETF heeft vanwege het vastgoedkarakter dus een lager risico dan pure aandelen ETF’s. Het NN Global Convertible Opportunities beleggingsfonds investeert wereldwijd in converteerbare obligaties. Dat zijn bedrijfsleningen die omgezet kunnen worden in aandelen. Met deze categorie profiteert u als de aandelenmarkten stijgen, maar heeft u wel de degelijkheid van obligaties in portefeuille als de koersen zakken. Dit fonds zit qua risico dus tussen obligaties en aandelen in. De obligatiefondsen beleggen in zowel (high yield) bedrijfsleningen als staatsleningen. En daarmee heeft u twee relatief veilige titels in portefeuille. Het betreft het defensieve profiel, daarom zit in deze twee titels 60% van het vermogen.

Samengevat geldt voor de ETF’s en fondsen dat ze brede spreiding hebben en (relatief) lage kosten kennen. Wel zo prettig. Daarnaast zijn de ETF’s van Think fiscaal optimaal: u kunt de ingehouden dividendbelasting terugvorderen via de jaarlijkse belastingaangifte. Een mooi extra voordeel.

Neutraal

De inhoud van de ETF’s en fondsen kent u, het is nu slechts een kwestie van schuiven met de bouwstenen. Per saldo is de obligatieweging gezakt van 60% naar 50% en is de aandelenweging 10% toegenomen (Think en Vanguard High Dividend beide 5% erbij). Een neutrale portefeuille past bij een belegger die tussen 45 en 60 jaar oud is.

Gewicht Naam ISIN-code

20%

Think Morningstar High Dividend ETF

NL0011683594

15%

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF

IE00B8GKDB10

5%

Think Global Real Estate ETF

NL0009690239

10%

NN Global Convertible Opportunities

LU1236546765

25%

NN First Class Obligatie Fonds

NL0000286441

25%

Pimco Global Investors Income Funds Acc

IE00B80G9288

 

Offensief

Bent u jonger dan 45? Dan kunt u de weging van obligaties verder afbouwen van 50% naar 30%. De aandelenweging krijgt er 20% bij (Think en Vanguard High Dividend beide 10% extra vermogen). De offensieve portefeuille belegt dus voor 60% in aandelen ETF’s, 10% in een tussenvorm via converteerbare obligaties en nog 30% obligaties.

Gewicht Naam ISIN-code

30%

Think Morningstar High Dividend ETF

NL0011683594

25%

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF

IE00B8GKDB10

5%

Think Global Real Estate ETF

NL0009690239

10%

NN Global Convertible Opportunities

LU1236546765

15%

NN First Class Obligatie Fonds

NL0000286441

15%

Pimco Global Investors Income Funds Acc

IE00B80G9288

 

De portefeuilles wekken misschien de suggestie van ‘one size fits all’. Bent u echter 60+, maar heeft u uw huis (voor een belangrijk deel) afbetaald, nog een goed inkomen en geen wild uitgavenpatroon, dan kunt u best wat meer risico lopen met een neutraal of zelfs offensief profiel als u dat wilt.

Een punt van de aandacht is herwegen. De portefeuilles kennen een vertrekpositie voor de wegingen van de verschillende beleggingscategorieën, maar wat als de aandelenmarkten flink stijgen? U krijgt dan scheefgroei: het gewicht van de aandelen binnen de portefeuille neemt toe. Een beetje is niet erg, maar als u een defensieve belegger bent en de aandelenweging is opgelopen van 30% naar 40%, is het zinvol wat aandelenrisico af te bouwen en het vrijkomende vermogen uit te smeren over de categorieën waarvan de wegingen zijn gezakt. Bekijk dus minstens elk kwartaal even de portefeuille om te zien hoe het met de wegingen staat, en stuur eventueel bij.

Samengevat kan het zinvol zijn om bij de opbouw en het onderhoud van een effectenportefeuille te denken als een voetbalcoach. Want ook op de beurs geldt, dat u alle linies moet bezetten om te kunnen scoren. Gebruik voor de selectie van spelers voor de achterhoede en het middenveld fundamentele analyse, voor de voorhoede technische analyse. Onderschat het belang van dividend niet en bouw aandelenexposure bij het korter worden van de beleggingshorizon af.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Disclosure
Hans Oudshoorn heeft een positie in de volgende fondsen: 
Think Morningstar High Dividend ETF NL0011683594
NN Global Convertible Opportunities LU1236546765
NN First Class Obligatie Fonds NL0000286441
Pimco Global Investors Income Funds Acc IE00B80G9288


 

HANS OUDSHOORN

Hans Oudshoorn is beleggerstrainer bij BinckBank. Hij is coauteur van het boek 'Beleggen voor Dummies' en columnist van onder andere DFT, FiscAlert en NRC Handelsblad. U kunt hem ook vinden op Twitter.


Toegang tot alle content?
Start vandaag nog

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?

Al ruim 300.000 klanten gingen u voor!
Start nu en krijg toegang tot de Binck Academy.


Open een rekening   Informatiepakket aanvragen


De beleggersinformatie op deze pagina is afkomstig van derden, te weten van Hans Oudshoorn. De bijdragen van Hans Oudshoorn zijn op persoonlijke titel geschreven en zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies van BinckBank. Alle geboden informatie is algemeen, indicatief van aard en houdt geen rekening met uw financiële situatie, risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen. Voor meer informatie over de werking, risico's en eigenschappen van de besproken fondsen verwijzen wij naar de relevante productpagina’s. Daar kunt u ook de essentiële beleggersinformatie en het prospectus van elk fonds raadplegen. Log hiervoor in op uw rekening en selecteer het betreffende fonds. Hans Oudshoorn ontvangt van BinckBank een vergoeding voor zijn artikelen. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina's.